Associate Professor or Professor in Accounting, especially Financial Accounting

Company:Åbo Akademi University

Location:Finland / Turku

Discipline:Accounting, especially Financial Accounting

Employment Type:Permanent Full-time

Posted:2020-05-13

Please find information in English below

***************************************************************************

Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska förankring har Åbo Akademi en framstående och erkänd ställning nationellt och internationellt inom forskning och utbildning. Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi är en dynamisk och gränsöverskridande miljö i vilken mångsidig forskning bedrivs, bland annat utifrån akademins profileringsområden Minoritetsforskning och Havet.

Åbo Akademi ledigförklarar en tenure track befattning som biträdande professor (Associate Professor) eller professor i redovisning, särskilt med inriktning externredovisning vid Fakultetens för samhällsvetenskaper och ekonomi. Anställning från 1.8.2021 eller enligt överenskommelse. Arbetsplatsens ort är Åbo.

Rekryteringen sker med Åbo Akademis tenure track förfarande. Tenure track innebär att den person som rekryteras tidsbundet som biträdande professor har möjlighet till tillsvidareanställning och avancemang till en professur. En professor anställs i tillsvidare anställningsförhållande.

Arbetsbeskrivning och behörighet

Biträdande professorn/professorn i redovisning, särskilt med inriktning externredovisning ska undervisa och forska inom området externredovisning och revision.

Till en biträdande professors arbetsuppgifter hör att bedriva självständig forskning, leda forskningsprojekt och anskaffa forskningsfinansiering. En biträdande professor förutsätts i regel medverka i undervisning och handledning en tredjedel av arbetstiden.

Till en professors arbetsuppgifter hör vetenskaplig forskning och därpå grundad undervisning, att leda och utveckla forsknings- och undervisningsverksamheten, att anskaffa forskningsfinansiering, samverka med det övriga samhället och delta i internationellt samarbete inom sitt område.

För anställning som biträdande professor krävs doktorsexamen, gedigen forskningserfarenhet, potential att leda forskargrupper och anskaffa forskningsmedel, samt erfarenhet av internationell forskning. Ytterligare krävs pedagogisk kompetens.

För anställning som professor krävs, förutom doktorsexamen, gedigen vetenskaplig kompetens samt pedagogisk kompetens, förmåga att leda forskningsprojekt och anskaffa forskningsmedel, internationell forskningserfarenhet samt ledarskapsförmåga.

Ytterligare information om befattningen och dess preciserade uppgiftsområde, behörighetskrav, bedömningskriterier och anställningsförfarandet, hittas i befattningens redogörelse http://web.abo.fi/befattningar/2020/Redogorelse_professor_redovisning.pdf

Språkkunskaper

I enlighet med Universitetslagen är undervisnings- och examensspråket vid Åbo Akademi svenska. För undervisnings- och forskningstjänster vid Åbo Akademi krävs av finsk medborgare utmärkta kunskaper i svenska och förmåga att förstå finska.

Utlänning eller andra än infödda finska medborgare kan bli befriade från kravet på kunskaper i
svenska. Eftersom förvaltnings- och undervisningsspråket vid universitetet är svenska ska den som anställs under sin anställningstid tillägna sig sådana kunskaper i svenska att det möjliggör framgångsrikt deltagande i undervisning på svenska och i administrativa uppdrag i framtiden.

Muntliga och skriftliga språkkunskaper i engelska är nödvändiga för framgångsrik skötsel av tenure track-befattningen.

Lön och arbetstid

Lönesättningen för biträdande professor och professor följer universitetens lönesystem. Lönen för biträdande professor följer kravnivåer 6-7, lönen för professor följer kravnivåer kravnivå 8-11 enligt universitetens lönesystem. Till den uppgiftsrelaterade lönedelen tillkommer en på prestationer baserad individuell lönedel.

Den årliga arbetstiden för forsknings- och undervisningspersonal är 1612 h.

Ansökan

Lämna in din ansökan med det elektroniska ansökningsformuläret på Åbo Akademis hemsida (https://www.abo.fi/om-abo-akademi/jobba-hos-oss/ ). Ansökan bör lämnas in senast 10.7.2020 kl 12.00 (finsk tid). De inkomna ansökningarna behandlas i augusti. (Se också instruktioner för att lämna in elektronisk ansökan)
Till ansökan fogas följande bilagor (på engelska):

 • En universitetsportfölj som i tillämpliga delar följer Anvisningar för uppgörande av universitetsportfölj vid Åbo Akademi. Anvisningarna hittas här:
 1. http://web.abo.fi/personal/uniportfolj/anvisningarforuniportfolj.pdf. (på svenska) eller
 2. http://web.abo.fi/personal/uniportfolj/composinganacademicportfolio.pdf (på engelska).

Till universitetsportföljen fogas bilagorna publikationsförteckning, bestyrkta kopior av betyg, intyg över meriter och andra avklarade prestationer.

 • Högst 10 publikationer som den sökande önskar åberopa för att styrka sin kompetens. De utvalda publikationerna ska markeras i publikationsförteckningen.
 • En forskningsplan (högst 5 s.)
 • En beskrivning av den sökandes pedagogiska syn (högst 2 s.)
 • En beskrivning av den sökandes syn på ledarskap (högst 2 s.)
 • Eventuell övrig dokumentation som styrker den sökandes kompetenser
 • Sökandes kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress och postadress)

Information

Frågor om befattningen riktas till ämnesansvarig professor Matti Skoog, matti.skoog@abo.fi eller (angående rekryteringsprocessen) HR-specialist Ann-Katrin Laine, ann-katrin.laine@abo.fi.

Åbo Akademi arbetar för en jämnare könsfördelning och en ökad mångfald i alla personalgrupper.

**************************************************************************

Åbo Akademi University is an internationally acknowledged research university with an extensive responsibility for providing education in Swedish in Finland. With its international research community and its strong Nordic ties, Åbo Akademi University has an acclaimed and recognized position within research and education both nationally and internationally. The Faculty of Social Sciences, Business and Economics is a dynamic and boundary-breaking environment, in which a wide range of research is conducted, including the focal research areas Minority Research and The Sea.

Åbo Akademi University invites applications to a tenure track position as Associate Professor or Professor in Accounting, especially Financial Accounting at the Faculty of Social Sciences, Business and Economics. The appointment starts 1st August 2021 or according to agreement. The location of work is Turku.

The recruitment is carried out following ÅAU’s tenure track system. A tenure track position offers the appointee an opportunity to obtain a tenured position and advancement to a full professorship. Depending on the experience and competence, the employee can be appointed to level two or three of the tenure track system.

Work tasks and qualifications

The person chosen for the position as Associate professor or Professor in Accounting, especially Financial Accounting, will teach and do research in the fields of Financial Accounting and Auditing.

The responsibilities of an associate professor include independent research, leading research projects and procuring research funding. Associate professors participate in teaching and supervision in general a third of the working time.

The responsibilities of a professor include scientific research, research based tuition, leading and developing research and teaching activities, rising funding for research and participation in societal interaction and international cooperation.

An appointment as Associate Professor requires a doctoral degree, considerable research experience, potential to lead research teams and acquire research funding, experience from international research collaboration and formal pedagogical competence.

An appointment as Professor requires a doctoral degree, solid scientific and formal pedagogical competence, ability to lead research projects and acquire research funding, experience from international research collaboration and leadership skills.

Further information regarding the position and its defined field of activity, qualification requirements, evaluation criteria and the recruitment process, are found in the appointment plan: http://web.abo.fi/befattningar/2020/Appointment_plan_Professor_in_Accounting.pdf

Language proficiency

As stated in the University Act, the administrative and teaching language of the university is primarily Swedish. Native Finnish citizens are required to have excellent proficiency in Swedish and sufficient proficiency in Finnish.

Foreigners and non-native Finnish citizens can be exempted from the requirement to have proficiency in Swedish and Finnish and still be eligible for the tenure track position as associate professor/professor. However, as the administrative and teaching language of the university primarily is Swedish, the person appointed should acquire such knowledge of Swedish during the first year of the employment that he or she will be able to participate successfully in teaching and administrative tasks in Swedish in the future.

Oral and written knowledge of English is necessary for managing the duties of the tenure track position successfully.

Salary and work time

ÅAU applies individual salaries in accordance with the national salary system for universities in Finland. The salary for Associate Professors is set on demand levels 6-7 and for Professors on demand levels 8-11 for teaching and research personnel in the salary system of Finnish universities. A component based on personal work performance is also included in the salary.

Teachers and researchers have a total working time of 1612 hours per year.

Application

Please submit your electronic application via the ÅAU website (https://www.abo.fi/en/about-abo-akademi-university/come-work-with-us/ , Available jobs) with the enclosures listed below. The closing date for applications is 10th July 2020 at 12.00 pm (Finnish time). We will start processing the applications in August. (Guidelines for the electronic application.)

Enclosures to the application:

 • An academic portfolio that follows the instructions published on the website of ÅAU. The instructions are available at: http://web.abo.fi/personal/uniportfolj/composinganacademicportfolio.pdf
 • A list of publications, copies of degree diplomas, authenticated copies of certificates or other merits and qualifications, should be included in the academic portfolio.
 • A maximum of 10 publications that the applicant has chosen to demonstrate his/her competence. The selected publications should be marked in the list of publications.
 • A research plan (max. 5 pages)
 • A description of the applicant’s pedagogical view (max. 2 pages).
 • A description of the applicant’s view on leadership (max. 2 pages).
 • Other documentation that support the competence of the applicant
 • Contact details of the applicant (phone number, e-mail and postal address).

Additional information

For questions regarding the position contact professor Matti Skoog matti.skoog@abo.fi or (in questions concerning the recruitment process) HR Specialist Ann-Katrin Laine, ann-katrin.laine@abo.fi.

Åbo Akademi University is working for equal gender distribution and diversity in all staff categories.

Contact Person:If you wish to apply for this position, please specify that you saw it on AKADEUS.

Previously Viewed: