Professor in Development Finance

Company:Stellenbosch University

Location:South Africa / Bellville Park

Discipline:Development Finance

Employment Type:Permanent Full-time

Posted:2019-07-26

Stellenbosch University

University of Stellenbosch Business School (USB)

(Bellville Park Campus)

Professor: Development Finance

(Ref. EBW04/198/0719)

USB has established itself as one of the top providers of internationally recognised graduate education. The School enjoys the status of full-term AACSB, EQUIS and AMBA international accreditations, an accomplishment attained by only a few business schools in the world.

The Development Finance programme unit has established a solid reputation for its world-class research and relevant curricula for emerging economies and attracts students from around the globe.

We seek an individual with a solid research, supervision, and teaching track record commensurate with the professorial level and who will commit to advancing our vision to be recognised as a source of value for a better world.

Duties:

 • Developing and delivering academic content in the Development Finance area (on the PhD, MPhil and Postgraduate Diploma programmes);
 • Supervising postgraduate research at PhD and MPhil levels;
 • Contributing to research and publishing research results in accredited, high-impact international journals;
 • Participating in the administration of some departmental activities;
 • Participating in social impact activities of USB.

Requirements:

 • PhD in the area of Economics and/or Finance with a strong development focus;
 • Established national and international research record;
 • Experience in teaching at postgraduate level;
 • Experience in supervising postgraduate students;
 • Experience in a senior leadership role and willingness to act in such a role;
 • Ability to develop industry networks.

Recommendations:

Established networks in development-oriented organisations.

Commencement of duties: As soon as possible

Closing date: 26 August 2019

Enquiries regarding the job content: Prof. Michael Graham on 021 918 4261, or at michael.graham@usb.ac.za, or Prof. Piet Naudé on 021 918 4221, or at piet.naude@usb.ac.za

Enquiries regarding remuneration/benefits as well as technical assistance with the electronic application process: Human Resources Client Services Centre on 021 808 2753

The University will consider all applications in terms of its Employment Equity Plan, which acknowledges the need to diversify the demographic composition of the staff corps, especially with regard to the appointment of suitable candidates from the designated groups.

The University reserves the right not to make an appointment.

Your application, comprising a comprehensive curriculum vitae (including the names and e-mail addresses of at least three referees), must reach the University before or on the closing date of the advertised post.

Apply online at www.sun.ac.za/english/careers

The University reserves the right to investigate qualifications and conduct background checks on all candidates.

Should no feedback be received from the University within six weeks of the closing date, kindly accept that your application did not succeed.

Apply Now


Universiteit Stellenbosch

Universiteit Stellenbosch Bestuurskool (USB)

(Bellvilleparkkampus)

Professoraat: Ontwikkelingsfinansies

(Verw. EBW04/198/0719)

USB is een van die voorste verskaffers van internasionaal geakkrediteerde nagraadse programme in Suid-Afrika. Die Skool is internasionaal by AACSB, EQUIS en AMBA geakkrediteer, ʼn prestasie wat slegs ʼn paar bestuurskole in die wêreld kon behaal.

Die eenheid vir Ontwikkelingsfinansiesprogramme se goeie reputasie berus op sy navorsing wat van wêreldgehalte is, en tersaaklike kurrikula vir opkomende ekonomieë. Studente van oor die wêreld skryf vir hierdie programme in.

Ons is op soek na ʼn individu met ʼn goeie navorsings-, toesighoudings- en onderrigrekord wat voldoen aan die vereistes van ʼn professoraat en wat ons visie om as bron van waarde vir ʼn beter wêreld erken te word, sal uitleef.

Pligte:

 • Die ontwikkeling en lewering van akademiese inhoud op die gebied van Ontwikkelingsfinansies (in die PhD-, MPhil- en nagraadse diploma-programme);
 • Toesighouding van nagraadse navorsing op PhD- en MPhil-vlak;
 • Bydrae tot navorsing en die publikasie van navorsingsresultate in geakkrediteerde, hoë-impak-, internasionale tydskrifte;
 • Deelname aan die administrasie van sekere departementele aktiwiteite;
 • Deelname aan USB se sosiale-impak-aktiwiteite.

Vereistes:

 • ’n PhD op die gebied van Ekonomie en/of Finansies met ’n sterk fokus op ontwikkeling;
 • ‘n Bewese nasionale en internasionale navorsingsrekord;
 • Onderrigervaring op nagraadse vlak;
 • Ervaring in toesighouding van nagraadse studente;
 • Ervaring in ’n senior leierskaprol en bereidwilligheid om in sodanige rol op te tree;
 • Vermoë om industrienetwerke te ontwikkel.

Aanbevelings:

Gevestigde netwerke in ontwikkelingsgeörienteerde organisasies.

Diensaanvaarding: So gou doenlik

Sluitingsdatum: 26 Augustus 2019

Navrae rakende die posinhoud: Prof Michael Graham by 021 918 4261, of by michael.graham@usb.ac.za, of Prof Piet Naudé by 021 918 4221, of by piet.naude@usb.ac.za

Navrae oor vergoeding/voordele asook tegniese ondersteuning met die elektroniese aansoekproses: Menslike Hulpbronne Kliëntedienssentrum by 021 808 2753

Die Universiteit hanteer alle aansoeke in terme van sy Diensbillikheidsplan wat erkenning verleen aan die behoefte om die demografiese samestelling van die personeelkorps te diversifiseer, veral met die oog op die aanstelling van geskikte kandidate uit die aangewese groepe.

Die Universiteit behou die reg voor om nie ’n aanstelling te maak nie.

U aansoek moet vergesel wees van ’n volledige curriculum vitae (insluitend die name en e-posadresse van ten minste drie referente), en moet die Universiteit voor of op die sluitingsdatum van die advertensie bereik.

Doen aanlyn aansoek by www.sun.ac.za/afrikaans/loopbane

Die Universiteit behou die reg voor om kwalifikasies na te gaan en agtergrondinligting oor alle kandidate in te win.

Indien u nie binne ses weke na die sluitingsdatum van hierdie advertensie van die Universiteit verneem nie, aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was.

Apply Now

Contact Person:If you wish to apply for this position, please specify that you saw it on AKADEUS.

Previously Viewed: